Akademiko

Definition of Akademiko
(noun) academician