Antitesis

Definition of Antitesis
(noun) antithesis