Antropolohiya

Definition of Antropolohiya
(noun) anthropology