Kapitalismo

Definition of Kapitalismo
(noun) capitalism